Увага! Розміщена на цій сторінці інформація носить інформативний характер та може потребувати уточнення.

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та анулюється Держлікслужбою відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", з урахуванням особливостей Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана суб'єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на окремий її вид.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається на п'ять років.

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги

Офіційна вартість надання адміністративної послуги – вiд 1700 грн .

Плата за видачу ліцензії справляється в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії (стаття 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності").

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Код бюджетної класифікації 22011800, відомча ознака 19.

Строк надання адміністративної послуги (максимальний термін)

Офіційний строк надання послуги з моменту подання заявки на її отримання згідно з її інформаційною карткою – 10 днів

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії

Порядок та спосіб подання документів

 1. Наручно.
 2. Поштовим відправленням із описом вкладення.
 3. В електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Перелік документів

1. Заява (додаток 1 до Ліцензійних умов).

До заяви про отримання ліцензії додаються такі документи:

1) копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

2) довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

3) довідка МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України;

4) дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам;

5) копія документа, що підтверджує право власності або право користування, або спільного користування на об’єкти, на яких провадиться господарська діяльність з культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку (постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770);

6) відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 3 до Ліцензійних Умов). Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності);

7) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу доходів і зборів про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів);

8) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 2 до Ліцензійних умов), у двох примірниках.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:

 • підписаний особою, яка не має на це повноважень;
 • оформлений із порушенням вимог Закону Україн "Про ліцензування видів господарської діяльності";
 • складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

3) подання заяви з порушенням строків;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

 

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

 1. Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
 2. Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Технологічні етапи надання послуги

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги Відповідальна посадова особа Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення) Строки виконання етапів (дії, рішення)
1. Реєстрація заяви про отримання ліцензії на право провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.1. Головний спеціаліст відділу ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Департаменту державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.1. Департамент державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.1. У день подання заяви та документів.
2. Видача копії опису документів, що подаються для отримання ліцензії, з відміткою про дату прийняття документів і засвідчену підписом уповноваженої посадової особи органу ліцензування.2. Головний спеціаліст відділу ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Департаменту державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.2. Департамент державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.2. У день подання заяви та документів.
3. Попередній розгляд заяви про отримання ліцензії та документів до неї.3. Головний спеціаліст відділу ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Департаменту державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.3. Департамент державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.3. Три робочі дні з дня одержання заяви та документів.
4. Розгляд заяв про отримання ліцензії та документів до неї робочою групою з питань ліцензування обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Держлікслужби та надання пропозицій щодо видачі ліцензії.4. Робоча група з питань ліцензування обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Держлікслужби.4. Робоча група з питань ліцензування обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Держлікслужби.4. Не пізніше десятого робочого дня з дати надходження заяви та документів.
5. Підготовка проекту наказу про прийняте рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі.5. Начальник відділу ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Департаменту державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.5. Департамент державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.5. Не пізніше десятого робочого дня з дати надходження заяви та документів.
6. Підписання наказу.6. Голова Держлікслужби.6. Голова Держлікслужби.6. Не пізніше десятого робочого дня з дати надходження заяви та документів.
7. Внесення рішення до Ліцензійного реєстру з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та оприлюднення на веб-сайті Держлікслужби.7. Головний спеціаліст відділу ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Департаменту державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.7. Департамент державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.7. У день прийняття рішення.

Результат надання послуги

Ліцензія на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або рішення про відмову у видачі ліцензії

Способи отримання відповіді (результату)

Ліцензія оформляється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути видана органом ліцензування і на паперовому носії.

Місце надання послуги

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

 1. Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";
 2. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
 3. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647 "Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками";
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку".

Статистика

Офіційна кількість поданих заявок на отримання адміністративної послуги 0
Фактична кількість наданих послуг 0
Середній офіційний строк надання послуги 0 днів
Середній неофіційний строк надання послуги недостатньо репрезентативних даних
Офіційна кількість скарг на неналежне надання послуги 0
Кількість анонімних скарг, залишених на сайті щодо цієї послуги 0
Кількість публічних скарг, залишених на сайті щодо цієї послуги 0
Офіційна вартість послуги Вiд 1700 грн
Середня неофіційна вартість послуги недостатньо репрезентативних даних
Рейтинг легкості отримання послуги
Рейтинг доступності вартості послуги

*У цій таблиці наведені лише наявні дані за останній календарний рік.

Публічні відгуки користувачів щодо цієї послуги